Language of document :

Talan väckt den 13 juli 2011 - ZZ mot Europeiska kommissionen

(Mål F-67/11)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten G. Cipressa)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av beslutet att avslå sökandens begäran om verkställighet från svarandens sida av personaldomstolens dom av den 9 juni 2010 i mål F-56/09 samt om ersättning för den skada som sökanden påstår sig ha lidit.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet att avslå begäran av den 28 februari 2011,

ogiltigförklara, i den mån det är nödvändigt, meddelandet av den 24 juni 2011,

fastställa att Europeiska kommissionen rättsstridigt har underlåtit att vidta de åtgärder för verkställighet av punkt 2 i domslutet i Europeiska unionens personaldomstols dom av den 9 juni 2010 i mål F-56/09, särskilt beträffande förstörandet av de fotografier som nämns i denna punkt i domslutet och den information som lämnades till sökanden beträffande detta förstörande,

förplikta Europeiska kommissionen att betala sökanden ett belopp på 2 831 euro i ersättning för den skada som denne åsamkats fram till idag, till följd av att tillräckliga åtgärder inte vidtagits för att verkställa domen av den 9 juni 2010, jämte ränta på detta belopp med 10 procent per år med årlig kapitalisering, från i morgon tills sökanden har mottagit beloppet på 2 831 euro,

förplikta Europeiska kommissionen att betala sökanden ett belopp på 12 euro per dag för varje ytterligare dag som kommissionen inte vidtar alla nödvändiga åtgärder för att verkställa domen av den 9 juni 2010, från i morgon till den etthundraåttionde dagen efter den 4 mars 2011, jämte ränta på detta belopp med 10 procent per år med årlig kapitalisering, från den etthundraåttioförsta dagen efter den 4 mars 2011 tills sökanden har mottagit beloppet på 12 euro per dag,

förplikta Europeiska kommissionen att betala sökanden ett belopp på 15 euro per dag för varje ytterligare dag som kommissionen inte vidtar alla nödvändiga åtgärder för att verkställa domen av den 9 juni 2010, från den etthundraåttioförsta till den tvåhundrasjuttionde dagen efter den 4 mars 2011, jämte ränta på detta belopp med 10 procent per år med årlig kapitalisering, från den tvåhundrasjuttioförsta dagen efter den 4 mars 2011 tills sökanden har mottagit beloppet på 15 euro per dag,

förplikta Europeiska kommissionen att betala sökanden ett belopp på 18 euro per dag för varje ytterligare dag som kommissionen inte vidtar alla nödvändiga åtgärder för att verkställa domen av den 9 juni 2010, från den tvåhundrasjuttioförsta till den trehundrasextionde dagen efter den 4 mars 2011, jämte ränta på detta belopp med 10 procent per år med årlig kapitalisering, från den trehundrasextioförsta dagen efter den 4 mars 2011 tills sökanden har mottagit beloppet på 18 euro per dag,

förplikta Europeiska kommissionen att betala sökanden ett belopp på 25 euro per dag för varje ytterligare dag som kommissionen inte vidtar alla nödvändiga åtgärder för att verkställa domen av den 9 juni 2010, från den trehundrasextioförsta dagen efter den 4 mars 2011, vilket ska betalas till sökanden vid slutet av varje 360-dagarsperiod från den trehundrasextioförsta dagen efter den 4 mars 2011, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

____________