Language of document :

Жалба, подадена на 1 август 2011 г. - ZZ/Европейска комисия

(Дело F-76/11)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: R. Guarino, avvocato)

Ответник: Европейска комисия

Предмет и описание на спора

Отмяна на решението, с което е отхвърлено искането на жалбоподателя за получаване на надбавка за експатриране

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението от 29 април 2011 г.,

в съответствие с отмяната да се приеме, че жалбоподателят има право на надбавката за експатриране, предвидена в член 4 от Приложение VII към Правилника за длъжностните лица,

да се осъди ответника за заплати посочената надбавка считано от 16 август 2010 г., дата на встъпване в длъжност на жалбоподателя, ведно с компенсаторната лихва върху всяка месечна надбавка до окончателното изплащане,

да се осъди ответникът да заплати съдебните разноски.

____________