Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 1 sierpnia 2011 r. - ZZ przeciwko Komisji Europejskiej

(Sprawa F-76/11)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat R. Guarino)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji oddalającej wniosek skarżącej o przyznanie dodatku zagranicznego.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 29 kwietnia 2011 r.;

w rezultacie stwierdzenie, że skarżąca jest uprawniona do dodatku zagranicznego, o którym mowa w art. 4 załącznika VII do regulaminu pracowniczego;

zasądzenie od pozwanej na rzecz skarżącej omawianego dodatku począwszy od dnia 16 sierpnia 2010 r., daty podjęcia służby przez skarżącą, wraz z odsetkami naliczanymi od miesięcznych kwot, do dnia faktycznej wypłaty;

obciążenie pozwanej kosztami postępowania.

____________