Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2011. gada 20. jūlijā iesniedza Oberlandesgerichts Düsseldorf (Vācija) - Piepenbrock Dienstleistungen GmbH & Co KG/Kreis Düren

(lieta C-386/11)

Tiesvedības valoda - vācu

Iesniedzējtiesa

Oberlandesgerichts Düsseldorf

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāja: Piepenbrock Dienstleistungen GmbH & Co KG

Atbildētāja: Düren apgabals

Pārējie lietas dalībnieki: Düren pilsēta

Prejudiciālais jautājums

Vai ar "valsts līgumu [publiskā iepirkuma līgumu]" Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta Direktīvas 2004/18/EK par to, kā koordinēt būvdarbu valsts līgumu, piegādes valsts līgumu un pakalpojumu valsts [būvdarbu, piegāžu un pakalpojumu publiskā iepirkuma] līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru1, 1. panta 2. punkta a) apakšpunkta izpratnē ir saprotams arī starp diviem publisko tiesību subjektiem noslēgts līgums, ar kuru viens no tiem nodod otrajam šauri ierobežotu kompetenci un atlīdzina izdevumus, it īpaši tad, ja nodotais uzdevums ir nevis valsts varas darbība kā tāda, bet vienīgi palīgdarījumi?

____________

1 - OV L 134, 114. lpp.