Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht Düsseldorf (Nemecko) 20. júla 2011 - Piepenbrock Dienstleistungen GmbH & Co KG/Kreis Düren

(vec C-386/11)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Oberlandesgericht Düsseldorf

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Piepenbrock Dienstleistungen GmbH & Co KG

Žalovaný: Kreis Düren

Ďalší účastník konania: Stadt Düren

Prejudiciálna otázka

Rozumie sa verejnou zákazkou v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby1 aj zmluva dvoch miestnych orgánov, na základe ktorej došlo k odplatnému delegovaniu úzko vymedzenej právomoci z jedného orgánu na druhý, najmä ak sa prenesená úloha netýka výkonu verejnej moci, ale len doplnkových činností?

____________

1 - Ú. v. EÚ L 134, s. 114; Mim. vyd. 06/007, s. 132.