Language of document :

29. augustil 2011 esitatud hagi - ZZ jt versus Euroopa Kohus

(kohtuasi F-84/11)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: ZZ ja teised (esindajad: advokaadid D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja É. Marchal,)

Kostja: Euroopa Liidu Kohus

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus, millega Euroopa kohus jättis rahuldamata hagejate taotluse saada nõukogu 9. veebruari 1976. aasta määruse (ESTÜ, EMÜ, Euratom) nr 300/76, millega määratakse kindlaks ametnike kategooriad, kellel on õigus saada hüvitist vahetustega töö eest, ning selle hüvitise määrad ja maksmise tingimused (EÜT L 38, lk 1; ELT eriväljaanne 01/01, lk 78), artiklis 1 sätestatud hüvitist vahetustega töö eest, ja kahju hüvitamise nõue.

Hagejate nõuded

tühistada ametisse nimetava asutuse 17. mai 2011. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata hagejate 17. jaanuari 2011. aasta taotlus saada esiteks nõukogu 9. veebruari 1976. aasta määruse (ESTÜ, EMÜ, Euratom) nr 300/76, mida on viimati muudetud nõukogu 11. detsembri 2006. aasta määrusega (EÜ, Euratom) nr 1873/2006, artiklis 1 sätestatud hüvitist vahetustega töö eest; ja teiseks hüvitist kahju eest, mis tekitati sellega, et ametisse nimetav asutus ei vastanud nende esimesele ja uuele taotlusele personalieeskirjades sätestatud tähtaja jooksul, ja sellega, et taotluse otseses tagasilükkavas vastuses ei olnud märgitud õiguskaitsevahendeid, mille tagajärjel kaotati võimalus kohtus võita;

mõista Euroopa Kohtult välja iga hageja kasuks 10 700,76 eurot varalise kahju katteks ja igale neist 3000 eurot mittevaralise kahju katteks;

mõista kohtukulud välja Euroopa Kohtult.

____________