Language of document :

Acțiune introdusă la 29 august 2011 - ZZ și alții/Curtea de Justiție

(Cauza F-84/11)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamanți: ZZ și alții (reprezentanți: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis și É. Marchal, avocați)

Pârâtă: Curtea de Justiție a Uniunii Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei Curții de Justiție de respingere a cererii reclamanților de acordare a indemnizației pentru serviciu continuu sau în schimburi, prevăzută la articolul 1 din Regulamentul (CECO, CEE, Euratom) nr. 300/1976 al Consiliului din 9 februarie 1976, de stabilire a categoriilor de beneficiari care au dreptul la indemnizații pentru muncă neîntreruptă sau în schimburi, a condițiilor de acordare și a cuantumului acestor indemnizații (JO L 38, p. 1, Ediție specială, 01/vol. 8, p. 190) și cerere de daune-interese

Concluziile reclamanților

Anularea deciziei AIPN din 17 mai 2011 de respingere a reclamației reclamanților din 17 ianuarie 2011 prin care s-a solicitat, pe de o parte, acordarea unei indemnizații de serviciu în schimburi, prevăzută la articolul 1 din Regulamentul nr. 300/76 al Consiliului din 11 decembrie 2006, modificat în ultimul rând prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1873/2006 al Consiliului din 11 decembrie 2006, și, pe de altă parte, acordarea unei despăgubiri pentru daunele produse ca urmare a lipsei răspunsului AIPN la prima și noua lor cerere adresată în termenul prevăzut de statut și a neindicării căilor de atac în răspunsul care cuprinde refuzul explicit al acestora, care a determinat pierderea șansei de a obține câștig de cauză în justiție;

obligarea Curții de Justiție la plata către fiecare reclamant a unei sume de 10.700,76 euro, cu titlu de reparare a prejudiciului material și moral suferit de aceștia, precum și a unei sume de 3.000 de euro, cu titlu de prejudiciu moral;

obligarea Curții de Justiție la plata cheltuielilor de judecată.

____________