Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (първи състав) от 27 септември 2011 г. - Dittert/Комисия

(Дело F-82/07)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Повишаване - Процедура по повишаване за 2006 г. - Нова кариерна структура - Удължаване на кариерата чрез въвеждането на нови степени, които са без еквивалент в стария статут - Прилагане на член 45 от Правилника, на Приложение XIII към Правилника, както и на Общите правила за прилагане на Правилника, в сила от 2005 г. - Принцип на равно третиране - Обратно действие на решенията за повишаване отпреди 1 май 2004 г. - Преходни мерки - Жалба, явно подлежаща на отхвърляне)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Daniel Dittert (Люксембург, Люксембург) (представители: B. Cortese и C. Cortese, avocats)

Ответник: Европейска комисия (представители: G. Berscheid и K. Herrmann)

Страна, встъпила в подкрепа на исканията на ответника: Съвет на Европейския съюз (представители: първоначално M. Arpio Santacruz и I. Šulce, впоследствие M. Bauer, J. Monteiro и K. Zieleśkiewicz)

Предмет

Отмяна на решението на Комисията от 23 април 2007 г. за повишаване на жалбоподателя на степен AD 9, а не на степен AD 10

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Г-н Dittert и Европейската комисия понасят съответно направените от тях съдебни разноски.

Съветът на Европейския съюз, който е встъпила страна, понася направените от него съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 235, 6.10.2007 г., стр. 32.