Language of document :

Personalerettens kendelse (Første Afdeling) af 27. september 2011 - Dittert mod Kommissionen

(Sag F-82/07) 1

(Personalesag - tjenestemænd - forfremmelse - forfremmelsesåret 2006 - ny karrierestruktur - forlængelse af karrieren ved indsættelsen af nye lønklasser, der ikke har noget modstykke i den tidligere gældende vedtægt - anvendelse af vedtægtens artikel 45, af bilag XIII til vedtægten og af de almindelige gennemførelsesbestemmelser, der fandt anvendelse fra 2005 - ligebehandlingsprincippet - tilbagevirkende gyldighed af afgørelserne om forfremmelse til en dato før den 1. maj 2004 - overgangsforanstaltninger - søgsmål, hvori der åbenbart skal ske frifindelse)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Daniel Dittert (Luxembourg, Luxembourg) (ved advokaterne B. Cortese og C. Cortese)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved G. Berscheid og K. Herrmann, som befuldmægtigede)

Intervenient til støtte for sagsøgte: Rådet for den Europæiske Union (først ved M. Arpio Santacruz og I. Šulce, dernæst ved M. Bauer, J. Monteiro og K. Zieleśkiewicz, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Kommissionens afgørelse af 23. april 2007 om at forfremme sagsøgeren til lønklasse AD 9 og ikke til lønklasse AD 10.

Konklusion

Europa-Kommissinen frifindes.

Daniel Dittert og Europa-Kommissinen bærer deres egne omkostninger.

Rådet for den Europæiske Union, der er intervenient i sagen, bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT L 235 af 6.10.2007, s. 32.