Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 27.9.2011 - Dittert v. komissio

(Asia F-82/07)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Ylennys - Vuoden 2006 ylennyskierros - Uusi urarakenne - Uran pidentäminen ottamalla käyttöön uusia palkkaluokkia, joilla ei ole vastinetta vanhoissa henkilöstösäännöissä - Henkilöstösääntöjen 45 artiklan, henkilöstösääntöjen liitteen XIII ja vuodesta 2005 alkaen sovellettavien yleisten täytäntöönpanosäännösten soveltaminen - Yhdenvertaisen kohtelun periaate - Ylennyspäätösten taannehtiva vaikutus ennen 1.5.2004 - Siirtymätoimenpiteet - Kanne, joka on selvästi jätettävä tutkimatta tai hylättävä)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Daniel Dittert (Luxemburg, Luxemburg) (edustajat: asianajajat B. Cortese ja C. Cortese)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: G. Berscheid ja K. Herrmann)

Väliintulija, joka tukee vastaajan vaatimuksia: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: aluksi M. Arpio Santacruz ja I. Šulce, sittemmin M. Bauer, J. Monteiro ja K. Zieleśkiewicz)

Oikeudenkäynnin kohde

Komission 23.4.2007 tekemän sen päätöksen kumoaminen, jolla kantaja ylennettiin palkkaluokkaan AD 9 palkkaluokan AD 10 sijaan.

Määräysosa

Kanne hylätään.

Daniel Dittert ja Euroopan komissio vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Euroopan unionin neuvosto, joka on asiassa väliintulijana, vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 235, 6.10.2007, s. 32.