Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 27 september 2011 - Dittert / Commissie

(Zaak F-82/07)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Bevordering - Bevorderingsronde 2006 -Nieuwe loopbaanstructuur - Verlenging van loopbaan na invoering van nieuwe rangen die in oude Statuut niet bestonden - Toepassing van artikel 45 van Statuut, van bijlage XIII bij Statuut en van de vanaf 2005 geldende AUB - Beginsel van gelijke behandeling - Terugwerkende kracht van bevorderingsbesluiten tot een datum vóór 1 mei 2004 - Overgangsmaatregelen - Beroep kennelijk gedoemd om te worden verworpen)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Daniel Dittert (Luxemburg, Luxemburg) (vertegenwoordigers: B. Cortese en C. Cortese, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: G. Berscheid en K. Herrmann, gemachtigden)

Interveniënt aan de zijde van de verwerende partij: Raad van de Europese Unie (vertegenwoordigers: aanvankelijk M. Arpio Santacruz en I. Šulce, vervolgens M. Bauer, J. Monteiro en K. Zieleśkiewicz, gemachtigden)

Voorwerp

Nietigverklaring van het besluit van de Commissie van 23 april 2007 om verzoeker te bevorderen tot de rang AD 9 in plaats van de rang AD 10

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Dittert en de Europese Commissie zullen respectievelijk hun eigen kosten dragen.

De Raad van de Europese Unie, interveniënt, zal zijn eigen kosten dragen.

____________

1 - PB C 235 van 06/10/07, blz. 32.