Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 20 september 2011 - Van Soest / Commissie

(Zaak F-117/10)1

(Openbare dienst - Aanwerving - Vergelijkend onderzoek - Toelatingsvoorwaarden - Vereist diploma - Begrip diploma van middelbaar onderwijs dat toegang geeft tot hoger onderwijs - Besluiten van jury van vergelijkend onderzoek - Aard van door tot aanstelling bevoegd gezag uitgeoefende controle)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Barry Van Soest (Etterbeek, België) (vertegenwoordiger: S. Pappas, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J. Currall en B. Eggers, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit van de Commissie tot beëindiging van de aanwervingsprocedure van verzoeker, die is geslaagd voor een vergelijkend onderzoek en op de reservelijst is geplaatst, op grond dat hij niet in het bezit is van een diploma van middelbaar onderwijs dat toegang geeft tot hoger onderwijs

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

De Europese Commissie draagt haar eigen kosten en die van Van Soest.

____________

1 - PB C 30 van 29/01/11, blz. 66.