Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 17 sierpnia 2011 r. - ZZ i in. przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-82/11)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ i inni (przedstawiciel: adwokat M.A. Lucas)

Strona pozwana: Parlament Europejski

Przedmiot i opis sporu

Żądanie stwierdzenia niezgodności z prawem wyborów komitetu pracowniczego Parlamentu i niepodjęcia przez Parlament Europejski działań wobec różnych uchybień, które miały miejsce podczas postępowania wyborczego.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie niezgodności z prawem wyborów komitetu pracowniczego Parlamentu Europejskiego, które odbywały się od dnia 27 października do dnia 24 listopada 2010 r.;

stwierdzenie niezgodności z prawem niepodjęcia przez Parlament Europejski działań wobec różnych uchybień, które miały miejsce podczas postępowania wyborczego;

stwierdzenie nieważności dorozumianej decyzji z dnia 20 maja 2011 r. sekretarza generalnego Parlamentu o oddaleniu zażalenia z dnia 20 stycznia 2011 r. wniesionego przez skarżących mającego na celu uchylenie wyników wyborów komitetu pracowniczego ogłoszonych w dniu 19 listopada 2010 r. oraz wyników ogłoszonych w dniach 23 i 24 listopada i w dniu 10 grudnia 2010 r., a także organizację nowych wyborów lub przynajmniej drugiej tury głosowania;

obciążenie Parlamentu kosztami postępowania.

____________