Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (първи състав) от 27 септември 2011 г. - Brown и Volpato/Комисия

(Дело F-75/07)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Повишаване - Процедура за повишаване за 2006 г. - Нова кариерна структура - Удължаване на кариерното развитие с въвеждането на нови степени, без еквивалент в предишния правилник - Прилагане на член 45 от Правилника, на приложение ХІІІ към Правилника, както и на ОРИ, приложими считано от 2005 г. - Принцип на равно третиране - Обратно действие на решенията за повишаване на предхождаща 1 май 2004 г дата - Преходни мерки - Жалба, която очевидно трябва да бъде отхвърлена)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: Colin Brown (Брюксел, Белгия) и Alberto Volpato (Москва, Русия) (представители: B. Cortese и C. Cortese, avocats)

Ответник: Европейска комисия (представители: J. Currall и G. Berscheid)

Встъпила страна в подкрепа на исканията на ответника: Съвет на Европейския съюз (представители: първоначално представляван от M. Arpio Santacruz и I. Šulce, впоследствие от M. Bauer, J. Monteiro и K. Zieleśkiewicz)

Предмет на делото

Отмяна на решение на Комисията публикувано в Административни известия №º55 2006 от 17 ноември 2006 г. в частта, в която в процедурата за повишаване за 2006 г. се предвижда повишаване на ищците в степен A *9, а не в степен A *10.

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Г-н Brown и г-н Volpato и Европейската комисия понасят всеки съответно собствените си съдебни разноски.

Съветът на Европейския съюз, встъпила страна, понася собствените си съдебни разноски.

____________

1 - ОВ С 235, 6.10.2007 г., стр. 30.