Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 27 september 2011 - Brown en Volpato / Commissie

(Zaak F-75/07)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Bevordering - Bevorderingsronde 2006 - Nieuwe loopbaanstructuur - Verlenging van loopbaan door invoering van nieuwe rangen die in oude Statuut niet bestonden - Toepassing van artikel 45 van Statuut, van bijlage XIII bij Statuut en van de vanaf 2005 geldende AUB - Beginsel van gelijke behandeling - Terugwerkende kracht van bevorderingsbesluiten tot een datum vóór 1 mei 2004 - Overgangsmaatregelen - Beroep kennelijk gedoemd om te worden verworpen)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: Colin Brown (Brussel, België) en Alberto Volpato (Moskou, Rusland) (vertegenwoordigers: B. Cortese en C. Cortese, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J. Currall en G. Berscheid, gemachtigden)

Interveniënt aan de zijde van de verwerende partij: Raad van de Europese Unie (vertegenwoordigers: aanvankelijk M. Arpio Santacruz en I. Šulce, vervolgens M. Bauer, J. Monteiro en K. Zieleśkiewicz, gemachtigden)

Voorwerp

Nietigverklaring van het in Mededelingen van de administratie nr. 55-2006 van 17 november 2006 bekendgemaakte besluit van de Commissie, voor zover verzoekers daarbij in het kader van de bevorderingsronde 2006 zijn bevorderd tot de rang A*9, en niet tot de rang A*10

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Brown, Volpato en de Europese Commissie dragen respectievelijk hun eigen kosten.

De Raad van de Europese Unie, interveniënt, draagt zijn eigen kosten.

____________

1 - PB C 235 van 6.10.07, blz. 30.