Language of document :

Žaloba podaná 1. augusta 2011 - ZZ/Rada

(vec F-77/11)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: M. Velardo, advokát)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia, ktoré bolo prijaté v nadväznosti na rozsudok F-53/08 a ktorým bola zamietnutá kandidatúra žalobcu na povýšenie do platovej triedy AST 7 na základe povyšovania za rok 2007, ako aj návrh na náhradu škody údajne spôsobenej žalobcovi

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie generálneho riaditeľa GRA Rady Európskej únie pre Personálne a administratívne veci z 1. októbra 2010, ktoré bolo prijaté v nadväznosti na rozsudok z 5. mája 2010 vo veci F-53/08 a ktorým bola zamietnutá kandidatúra žalobcu na povýšenie do platovej triedy AST 7 na základe povyšovania za rok 2007,

zaviazať radu na náhradu majetkovej a nemajetkovej ujmy spôsobenej žalobcovi,

zaviazať Radu na zaplatenie škody a úrokov z omeškania a vyrovnávacích úrokov na základe 6,75 %-nej sadzby za spôsobenú majetkovú a nemajetkovú ujmu,

zaviazať Radu na náhradu trov konania.

____________