Language of document :

Talan väckt den 1 augusti 2011 - ZZ mot rådet

(Mål F-77/11)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten M. Velardo)

Svarande: Europeiska unionens råd

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av det beslut som fattats för att följa domen i mål F-53/08, varigenom sökandens ansökan om befordran till lönegrad AST 7 i befordringsförfarandet 2007 avslogs, och ersättning för den skada som sökanden anser sig ha lidit.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara det beslut som generaldirektören för generaldirektorat A för personal och administration vid Europeiska unionens råd fattade den 1 oktober 2010 för att följa dom av den 5 maj 2010 i mål F-53/08, varigenom sökandens ansökan om befordran till lönegrad AST 7 i befordringsförfarandet 2007 avslogs,

förplikta rådet att ersätta sökandens ideella och ekonomiska skada,

förplikta rådet att utge skadestånd jämte dröjsmålsränta och kompensationsränta om 6,75 procent för sökandens ideella och ekonomiska skada, och

förplikta rådet att ersätta rättegångskostnaderna.

____________