Language of document :

Personalerettens kendelse (Første Afdeling) af 28. september 2011 - M mod EMA

(Sag F-6/11) 1

(Personalesag - erstatningssøgsmål - åbenbart at sagen skal afvises)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: M (Broxbourne, Det Forenede Kongerige) (ved barrister C. Thomann og solicitor I. Khawaja)

Sagsøgt: Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) (ved V. Salvatore og N. Rampal Olmedo, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Erstatningssøgsmål anlagt med henblik på at opnå erstatning for den skade, som sagsøgeren angiveligt har lidt som følge af en ulykke, der indtraf på arbejdspladsen, og som skulle være forårsaget af lægemiddelagenturets tilsidesættelse af de forpligtelser med hensyn til beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet, der følger af de EU-retlige og britiske retsforskrifter.

Konklusion

Sagen afvises.

M betaler samtlige omkostninger.

____________

1 - EUT C 148 af 5.6.2010, s. 37.