Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 28 september 2011 - M / EMEA

(Zaak F-6/11)1

(Openbare dienst - Beroep tot schadevergoeding - Beroep kennelijk niet-ontvankelijk)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: M (Broxbourne, Verenigd Koninkrijk) (vertegenwoordigers: C. Thomann, barrister, en I. Khawaja, solicitor)

Verwerende partij: Europees Geneesmiddelenbureau (vertegenwoordigers: V. Salvatore en N. Rampal Olmedo, gemachtigden)

Voorwerp

Beroep tot vergoeding van de schade die verzoeker zou hebben geleden door een ongeval op de werkplek dat zou zijn veroorzaakt doordat het Europees Geneesmiddelenbureau zijn verplichtingen op het gebied van de bescherming van de veiligheid en de gezondheid van werknemers voortvloeiende uit de Europese en Britse regelgeving heeft geschonden

Dictum

Het beroep wordt kennelijk niet-ontvankelijk verklaard.

M zal alle kosten dragen.

____________

1 - PB C 148 van 05/06/10, blz. 37.