Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 28 września 2011 r. - M przeciwko EMA

(Sprawa F-6/11)1

(Służba publiczna - Skarga o odszkodowanie - Skarga oczywiście niedopuszczalna)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: M (Broxbourne, Zjednoczone Królestwo) (przedstawiciele: C. Thomann, barrister i I. Khawaja, solicitor

Strona pozwana: Europejska Agencja Leków (EMA) (przedstawiciele: V. Salvatore i N. Rampal Olmedo, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Skarga zmierzająca do uzyskania naprawienia szkody, co do której skarżący twierdzi, iż poniósł ją w wyniku wypadku przy pracy, który miał miejsce z powodu naruszenia przez Agencję obowiązków, spoczywających na niej w zakresie ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy na podstawie uregulowania europejskiego i brytyjskiego

Sentencja postanowienia

Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście bezzasadna.

M zostaje obciążony całością kosztów postępowania.

____________

1 - Dz.U. C 148 z 5.6.10, s. 37.