Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 28. septembra 2011 - M/EMA

(vec F-6/11)1

(Verejná služba - Žaloba o náhradu škody - Zjavne neprípustná žaloba)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: M (Broxbourne, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: C. Thomann, barrister a I. Khawaja, solicitor)

Žalovaná: Európska agentúra pre lieky (v zastúpení: V. Salvatore a N. Rampal Olmedo, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Žaloba o náhradu škody smerujúca k získaniu náhrady škody, ktorá bola údajne spôsobená žalobcovi v nadväznosti na nehodu na pracovisku, ktorá bola výsledkom porušenia povinností Európskej agentúry pre lieky v oblasti ochrany zdravia pracovníkov vyplývajúcich z európskej a britskej právnej úpravy

Výrok

1.    Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná.

2.    M znáša všetky trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 148, 5.6.2010, s. 37.