Language of document :

Personaldomstolens beslut (första avdelningen) av den 27 september 2011 - Lübking m.fl. mot kommissionen

(Mål F-105/06)1

(Personalmål - Tjänstemän - Befordran - Befordringsförfarandet år 2005 - Nya befordringssystemet - Förlängning av karriären genom införandet av nya lönegrader som inte hade några motsvarigheter i de tidigare tjänsteföreskrifterna - Tillämpning av artikel 45 i tjänsteföreskrifterna, bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna samt de allmänna genomförandebestämmelserna tillämpliga från 2005 - Principen om likabehandling - Retroaktiv verkan av befordringsbeslut för tiden före 1 maj 2004 - Övergångsbestämmelser - Uppenbart att talan ska avvisas eller ogillas)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Johannes Lübking m.fl. (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna B. Cortese och C. Cortese)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Currall och G. Berscheid)

Part som har intervenerat till stöd för svaranden: Europeiska unionens råd (ombud: inledningsvis M. Simm och B. Driessen, därefter M. Bauer, J. Monteiro och K. Zieleśkiewicz)

Saken

Ogiltigförklaring av kommissionens beslut som offentliggjordes i Administrativa meddelanden nr 85-2005 av den 23 november 2005 eftersom sökandena genom beslutet befordrades till lönegrad A*9 och inte lönegrad A*10 vid befordringsförfarandet år 2005.

Avgörande

Talan ogillas.

Sökandena och Europeiska kommissionen ska bära sina respektive kostnader.

Europeiska unionens råd, intervenient, ska bära sina egna kostnader.

____________

1 - EUT C 281, 18.11.2006, s. 45.