Language of document :

Personalerettens dom (Første Afdeling) af 13. september 2011 - AA mod Kommissionen

(Sag F-101/09) 1

(Personalesag - udnævnelse - midlertidigt ansatte udnævnt til tjenestemænd - indplacering i lønklasse - opfyldelse af en retskraftig dom - mistet mulighed)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: AA (Bruxelles, Belgien) (først ved advokaterne K. Van Maldegem og C. Mereu, dernæst ved advokaterne K. Van Maldegem, C. Mereu og M. Velardo)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved C. Berardis-Kayser og J. Baquero Cruz, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelsen om at indplacere sagsøgeren i lønklasse AD6, løntrin 2, og om at sagsøgte tilpligtes at betale erstatning for den skade, som sagsøgeren er blevet forvoldt.

Konklusion

Europa-Kommissionen betaler for den økonomiske skade, som sagsøgeren har lidt før afsigelsen af denne dom, et beløb svarende til forskellen mellem på den ene side det nettovederlag efter sociale sikringsbidrag og skat, som han ville have oppebåret, hvis han var blevet ansat som tjenestemand i den mellemliggende lønklasse A*6 den 1. august 2004, og hans karriere efterfølgende havde udviklet sig i overensstemmelse med den ordning med avancement i løntrin, der er fastsat i vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, og han havde befundet sig i hver lønklasse i det gennemsnitlige tidsrum, der fremgår af bilag I, litra b), til vedtægten, og på den anden side det nettovederlag efter sociale sikringsbidrag og skat, som sagsøgeren oppebar mellem den 1. august 2004 og datoen for afsigelsen af denne dom, først i sin egenskab af national tjenestemand, og dernæst, med virkning fra den 15. marts 2009, i sin egenskab af tjenestemand i Den Europæiske Union, hvilken forskel skal tillægges en koefficient på 0,8.

Europa-Kommmissionen betaler sagsøgeren et beløb på 120 000 EUR for den skade, som sagsøgeren har lidt efter afsigelsen af denne dom.

Europa-Kommissionen betaler til sagsøgeren de beløb, der allerede er forfaldet til betaling som led i opfyldelsen af denne dom, med tillæg af morarenter, beregnet med virkning fra de datoer, hvor disse beløb forfaldt til betaling, og hvis disse datoer ligger før den 15. marts 2009, med virkning fra denne dato. Denne rente beregnes, indtil betaling sker, på grundlag af den af Den Europæiske Centralbank fastsatte rentesats for primære refinansieringsoperationer, der fandt anvendelse i den pågældende periode, forhøjet med 2 procentpoint.

Europa-Kommissionen betaler sagsøgeren en godtgørelse på 2 000 EUR for ikke-økonomisk skade.

I øvrigt frifindes Europa-Kommissionen.

Europa-Kommissionen bærer sine egne sagsomkostninger og betaler to tredjedele af sagsøgerens omkostninger.

Sagsøgeren bærer en tredjedel af sine egne sagsomkostninger.

____________

1 - EUT C 63 af 13.3.2010, s. 52.