Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 13. septembri 2011. aasta otsus - AA versus komisjon

(kohtuasi F-101/09)1

(Avalik teenistus - Ametisse nimetamine - Ametnikeks nimetatud ajutised teenistujad - Palgaastme määramine - Jõustunud kohtuotsuse täitmine - Võimaluse kaotamine)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: AA (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid K. Van Maldegem ja C. Mereu, hiljem advokaadid K. Van Maldegem, C. Mereu ja M. Velardo)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: C. Berardis-Kayser ja J. Baquero Cruz)

Ese

Nõue tühistada otsus määrata hageja palgaastmeks AD6, järk 2 ning mõista kostjalt välja hagejale tekitatud kahju.

Resolutsioon

Euroopa Komisjon on kohustatud maksma hagejale enne käesoleva kohtuotsuse kuulutamist tekitatud varalise kahju eest hüvitist summas, mis võrdub ühelt poolt töötasu, millest on maha arvatud sotsiaalmaks ja maksud, mis ta oleks saanud juhul, kui ta oleks tööle võetud 1. augustil 2004 ametnikuna vahepalgaastmel A*6 ja kui tema karjäär oleks seejärel edenenud vastavalt Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjades ette nähtud järkudel tõusmisele ja ametniku keskmisele töötamise ajale igal palgaastmel, nagu nähtub personalieeskirja I lisa punktist b, ning teiselt poolt töötasu, millest on maha arvatud sotsiaalmaks ja maksud, mida hageja sai 1. augustist 2004 kuni käesoleva kohtuotsuse kuulutamiseni kõigepealt liikmesriigi ametnikuna ja seejärel alates 15. märtsist 2009 Euroopa Liidu ametnikuna, vahega, mille suhtes tuleb kohaldada koefitsienti 0,8.

Euroopa Komisjon on kohustatud maksma hagejale pärast käesoleva kohtuotsuse kuulutamist tekitatud varalise kahju eest hüvitist summas 120 000 eurot.

Euroopa Komisjon on kohustatud maksma hagejale summad, mis juba kuuluvad tasumisele vastavalt käesolevale kohtuotsusele, ja millele lisandub viivisintress alates kuupäevadest, millal need summad vastavalt maksmisele kuulusid, ja juhul kui need kuupäevad on enne 15. märtsi 2009, siis alates viimati mainitud kuupäevast. Viivisintressi arvutatakse kuni kogu summa tasumiseni Euroopa Keskpanga poolt põhiliste refinantseerimistehingute jaoks kehtestatud ja asjaomase perioodi suhtes kohaldatava määra alusel, millele on lisatud kaks protsendipunkti.

Euroopa Komisjon on kohustatud maksma hagejale mittevaralise kahju eest hüvitist summas 2000 eurot.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

Mõista kaks kolmandikku hageja kohtukuludest välja komisjonilt, kes ühtlasi kannab ise oma kohtukulud.

Jätta üks kolmandik hageja kohtukuludest tema enda kanda.

____________

1 - ELT C 63, 13.3.2010, lk 52.