Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 13 września 2011 r. - AA przeciwko Komisji

(Sprawa F-101/09)1

(Służba publiczna - Powołanie - Członkowie personelu tymczasowego powołani na urzędników - Zaszeregowanie do grupy - wykonanie rzeczy osądzonej - Utrata szansy)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: AA (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: początkowo adwokaci K. Van Maldegem i C. Mereu, następnie adwokaci K. Van Maldegem, C. Mereu i M. Velardo)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: C. Berardis-Kayser i J. Baquero Cruz, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji o zaszeregowaniu skarżącego do grupy AD6, stopień 2 i zasądzenia od strony pozwanej naprawienia wyrządzonej szkody.

Sentencja wyroku

Komisja Europejska wypłaci skarżącemu, tytułem odszkodowania za szkodę poniesioną przed ogłoszeniem niniejszego wyroku, kwotę równą różnicy pomiędzy wynagrodzeniem netto po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne i podatków, jakie skarżący otrzymywałby, gdyby został zatrudniony w charakterze urzędnika w przejściowej grupie zaszeregowania A*6 w dniu 1 sierpnia 2004 r. i gdyby następnie jego kariera zawodowa przebiegała zgodnie z przesunięciem co stopień przewidzianym w regulaminie pracowniczym urzędników Unii Europejskiej i według przeciętnego okresu, jakiego potrzebuje urzędnik na awans do kolejnej grupy zaszeregowania, wynikajacego z załącznika I lit. b) regulaminu pracowniczego, a wynagrodzeniem netto po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne i podatków, jakie skarżący pobierał w okresie pomiędzy dniem 1 sierpnia 2004 r. a datą ogłoszenia niniejszego wyroku, najpierw w charakterze urzędnika krajowego, a następnie od dnia 15 marca 2009 r., w charakterze urzędnika Unii Europejskiej, do której to różnicy należy zastosować współczynnik 0,8.

Komisja Europejska wypłaci skarżącemu kwotę 120 000 EUR tytułem odszkodowania za szkodę poniesioną po ogłoszeniu niniejszego wyroku.

Komisja Europejska wypłaci skarżącemu sumę kwot już należnych w wykonaniu niniejszego wyroku, powiększonych o odsetki za zwłokę, naliczane od dat, od których wspomniane kwoty były należne, a jeśli te daty przypadają w okresie wcześniejszym od dnia 15 marca 2009 r., to od tej ostatniej daty. Odsetki te będą naliczane, do dnia faktycznej zapłaty, według stawki ustalonej przez Europejski Bank Centralny dla głównych operacji refinansowania, obowiązującej w danym okresie, powiększonej o dwa punkty.

Komisja Europejska wypłaci skarżącemu zadośćuczynienie w wysokości 2 000 EUR.

W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

Komisja Europejska pokrywa własne koszty oraz dwie trzecie kosztów skarżącego.

Skarżący pokrywa jedną trzecia własnych kosztów.

____________

1 - Dz.U. C 63 z 13.3.2010, s. 52