Language of document :

Žaloba podaná dne 26. srpna 2011 - ZZ v. Komise

(Věc F-83/11)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: ZZ (zástupci: S. Rodrigues, A. Blot a C. Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí předsedy výběrové komise výběrového řízení EPSO/AST/112/10 - Asistenti (AST 3) nepřipustit žalobkyni k hodnotícím zkouškám.

Návrhové žádání žalobkyně

Zrušit rozhodnutí přijaté dne 17. května 2011, kterým bylo žalobkyni odepřeno právo účastnit se hodnotících zkoušek v rámci výběrového řízení EPSO/AST/112/10 - Asistenti v platové třídě AST 3;

v důsledku toho rozhodnout, že žalobkyni je třeba znovu zařadit do procesu přijímání zahájeného uvedeným výběrovým řízením, případně prostřednictvím konání nových hodnotících zkoušek.

Podpůrně, pokud nebude vyhověno hlavnímu návrhu, quod non, uložit žalované zaplacení částky stanovené předběžně a ex aequo et bono na 20 000 eur jako náhradu majetkové újmy, zvýšené o úroky z prodlení v zákonné výši od data vydání rozsudku;

v každém případě uložit žalované zaplacení částky stanovené předběžně a ex aequo et bono na 20 000 eur jako náhradu nemajetkové újmy, zvýšené o úroky z prodlení v zákonné výši od data vydání rozsudku;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.

____________