Language of document :

Talan väckt den 26 augusti 2011 - ZZ mot kommissionen

(Mål F-83/11)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna S. Rodrigues, A. Blot och C. Bernard-Glanz)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av det beslut som fattats av ordföranden i uttagningskommittén för uttagningsprovet EPSO/AST/112/10 - Assistenter (AST 3) om att neka sökanden tillträde till utvärderingstesten.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

i första hand

-     ogiltigförklara det beslut som antogs den 17 maj 2011 om att neka sökanden tillträde till utvärderingstesten inom ramen för uttagningsprovet EPSO/AST/112/10 - Assistenter AST3,

-     följaktligen slå fast att sökanden ska återinträda i rekryteringsförfarandet för nämnda uttagningsprov och att nya utvärderingstest vid behov ska anordnas.

i andra hand, för det fall förstahandsyrkandet trots allt inte skulle bifallas, tillerkänna henne ett belopp som provisoriskt och i överensstämmelse med rätt och billighet (ex aequo et bono) fastställs till 20 000 euro, som ersättning för materiell skada, jämte dröjsmålsränta enligt lag från den dag dom meddelas,

under alla förhållanden, tillerkänna henne ett belopp som provisoriskt och i överensstämmelse med rätt och billighet (ex aequo et bono) fastställs till 20 000 euro, som ersättning för ideell skada, jämte dröjsmålsränta enligt lag från den dag dom meddelas,

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

____________