Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (първи състав) от 28 септември 2011 г. - Prieto/Парламент

(Дело F-42/07)1

(Публична служба - Длъжностни лица -Назначаване - Вътрешен конкурс, обявен преди 1 май 2004 г. - Временен служител, вписан в списъка с подходящите кандидати преди 1 май 2006 г. - Класиране в степен - Член 5, параграф 4 и член 13, параграф 1 от приложение XIII към Правилника - Надбавка за секретариат - Отчасти явно недопустима и отчасти явно неоснователна жалба)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Antonio Prieto (Bousval, Белгия) (представител: É Boigelot, avocat)

Ответник: Европейски парламент (представители: първоначално C. Burgos и K. Zejdová, впоследствие K. Zejdová и N. B. Rasmussen)

Предмет

Отмяна на решението от 9 юни 2006 година, с което жалбоподателят, по-рано временно нает служител със степен AST 3, успешно издържал вътрешен конкурс C/348 за кариера C5-4, се назначава за длъжностно лице в изпитателен срок със степен AST 2, стъпка 3

Диспозитив

Отхвърля жалбата на г-н Prieto.

Всяка от страните понася направените от нея съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 140, 23.6.2007 г., стр. 47.