Language of document :

Personalerettens kendelse (Første Afdeling) af 28. september 2011 - Prieto mod Parlamentet

(Sag F-42/07) 1

(Personalesag - tjenestemænd - udnævnelse - intern udvælgelsesprøve offentliggjort før den 1. maj 2004 - midlertidigt ansat opført på listen over egnede ansøgere før den 1. maj 2006 - indplacering i lønklasse - artikel 5, stk. 4, og artikel 12, stk. 3, i bilag XIII til vedtægten - sekretariatsgodtgørelse - søgsmål, der delvis ikke kan antages til realitetsbehandling, delvis er ugrundet )

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Antonio Prieto (Bousval, Belgien) (ved advokat É Boigelot)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet (først ved C. Burgos og K. Zejdová, derefter ved K. Zejdová og N.B. Rasmussen, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelsen af 9. juni 2006 om udnævnelse af sagsøgeren, der på daværende tidspunkt var midlertidigt ansat i lønklasse AST 3, og som havde bestået den interne udvælgelsesprøve C/348 for karriere C5-4, til tjenestemand på prøve med indplacering i lønklasse AST 2, løntrin 3.

Konklusion

Europa-Parlamentet frifindes.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 140 af 23.6.2007, s. 47.