Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 28. septembri 2011. aasta määrus - Prieto versus parlament

(kohtuasi F-42/07)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Ametisse nimetamine - Enne 1. maid 2004 avaldatud sisekonkurss - Enne 1. maid 2006 sobivate kandidaatide loetellu kantud ajutine teenistuja - Palgaastme määramine - Personalieeskirjade XIII lisa artikli 5 lõige 4 ja artikli 13 lõige 1 - Abipersonali palkamise toetus - Osaliselt ilmselgelt vastuvõetamatu ja osaliselt ilmselgelt põhjendamatu hagi)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Antonio Prieto (Bousval, Belgia) (esindaja: advokaat É. Boigelot)

Kostja: Euroopa Parlament (esindajad: C. Burgos ja K. Zejdová, hiljem K. Zejdová ja N. B. Rasmussen)

Ese

Nõue tühistada 9. juuni 2006. aasta otsus, millega hageja, kes sel ajal oli ajutine teenistuja palgaastmel AST 3 ja oli edukalt läbinud sisekonkursi C/348 palgaastmele C5-4, nimetati ametisse katseajal oleva ametnikuna palgaastmel AST 2, järk 3.

Resolutsioon

Jätta Antonio Prieto hagi rahuldamata.

Jätta poolte kohtukulud nende endi kanda.

____________

1 - ELT C 140, 23.6.2007, lk 47.