Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 28 september 2011 - Prieto / Parlement

(Zaak F-42/07)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Aanstelling - Intern vergelijkend onderzoek dat vóór 1 mei 2004 is bekendgemaakt - Tijdelijk functionaris die vóór 1 mei 2006 op lijst van geschikte kandidaten is geplaatst - Indeling in rang - Artikelen 5, lid 4, en 13, lid 1, van bijlage XIII bij Statuut - Secretariaatsvergoeding - Beroep deels kennelijk niet-ontvankelijk en deels kennelijk ongegrond)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Antonio Prieto (Bousval, België) (vertegenwoordiger: É. Boigelot, advocaat)

Verwerende partij: Europees Parlement (vertegenwoordigers: aanvankelijk C. Burgos en K. Zejdová, vervolgens K. Zejdová en N. B. Rasmussen, gemachtigden)

Voorwerp

Nietigverklaring van het besluit van 9 juni 2006 om verzoeker, destijds tijdelijk functionaris van de rang AST 3 en geslaagd voor intern vergelijkend onderzoek C/348 voor de loopbaan C5-4, bij zijn aanstelling als ambtenaar op proef in te delen in de rang AST 2, salaristrap 3

Dictum

Het beroep van Prieto wordt verworpen.

Elke partij zal haar eigen kosten dragen.

____________

1 - PB C 140 van 23/06/07, blz. 47.