Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 28 września 2011°r. - Prieto przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-42/07)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Powołanie - Konkurs wewnętrzny opublikowany przed dniem 1 maja mai 2004 r. - Członek personelu tymczasowego wpisany na listę odpowiednich kandydatów przed dniem 1 maja 2006 - Zaszeregowanie do grupy - Artykuł 5 ust. 4 i art. 12 ust. 3 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego - Dodatek sekretarski - Skarga w części niedopuszczalna i w części oczywiście bezzasadna)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Antonio Prieto (Bousval, Belgia) (przedstawiciel: É Boigelot, adwokat)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: początkowo C. Burgos i K. Zejdová, następnie K. Zejdová i N. B. Rasmussen, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności z dnia 9 czerwca 2006 r. powołującej skarżącego, w tamtym okresie członka personelu tymczasowego w grupie zaszeregowania AST 3 i laureata konkursu wewnętrznego C/348 dla ścieżki kariery C5-4, na urzędnika na okres próbny i zaszeregowującej go do grupy AST 2, stopień 3

Sentencja postanowienia

Skarga A. Prieto zostaje w części odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna i w części oddalona jako oczywiście bezzasadna.

Każda ze stron ponowi własne koszty.

____________

1 - Dz.U. C 140 z 23.6.2007, s. 47