Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 28. septembra 2011 - Prieto/Parlament

(vec F-42/07)1

(Verejná služba - Úradníci - Vymenovanie - Interné výberové konanie uverejnené pred 1. májom 2004 - Dočasný zamestnanec zapísaný na zozname vhodných uchádzačov pred 1. májom 2006 - Zaradenie do platovej triedy - Článok 5 ods. 4 a článok 12 ods. 3 prílohy XIII služobného poriadku - Sekretársky príspevok - Žaloba, ktorá je čiastočne zjavne neprípustná a čiastočne zjavne nedôvodná)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Antonio Prieto (Bousval, Belgicko) (v zastúpení: É. Boigelot, advokát)

Žalovaný: Európsky parlament (v zastúpení: pôvodne C. Burgos a K. Zejdová, neskôr K. Zejdová a N. B. Rasmussen, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia z 9. júna 2006 o vymenovaní žalobcu, v tej dobe dočasného zamestnanca zaradeného do platovej triedy AST 3 a úspešného uchádzača interného výberového konania C/348 pre služobný postup C5-4, za úradníka v skúšobnej dobe zaradeného do platovej triedy AST 2 platového stupňa 3

Výrok

1.    Žaloba Antonia Prieta sa zamieta.

2.    Každý z účastníkov konania znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 140, 23.6.2007, s. 47.