Language of document :

Personaldomstolens beslut (första avdelningen) av den 28 september 2011 - Prieto mot parlamentet

(Mål F-42/07)1

(Personalmål - Tjänstemän - Tillsättning - Internt uttagningsprov offentliggjort före den 1 maj 2004 - Tillfälligt anställd uppförd i förteckningen över godkända sökande före den 1 maj 2006 - Placering i lönegrad - Artikel 5.4 och artikel 13.1 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna - Sekretariatsersättning - Uppenbart att talan i vissa delar inte kan tas upp till sakprövning och i övriga delar är ogrundad)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Antonio Prieto (Bousval, Belgien) (ombud: advokaten É Boigelot)

Svarande: Europaparlamentet (ombud: inledningsvis C. Burgos och K. Zejdová, därefter K. Zejdová och N.B. Rasmussen)

Saken

Ogiltigförklaring av beslutet av den 9 juni 2006 att tillsätta sökanden, då tillfälligt anställd med lönegrad AST 3 och upptagen i förteckningen över godkända sökande i det interna uttagningsprovet C/348 avseende tjänster i lönegraderna C5-4, som provanställd tjänsteman med lönegrad AST 2, löneklass 3.

Avgörande

Antonio Prietos talan ogillas.

Vardera parten ska bära sina rättegångskostnader.

____________

1 - EUT C 140, 23.06.2007, s. 47.