Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 28. septembra 2011 - De Nicola/EIB

(vec F-13/10)1

(Verejná služba - Zamestnanci Európskej investičnej banky - Hodnotenie - Povýšenie - Žaloba o náhradu škody - Prípustnosť)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Carlo De Nicola (Strassen, Luxembursko) (v zastúpení: L. Isola, advokát)

Žalovaná: Európska investičná banka (v zastúpení: T. Gilliams a F. Martin, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci A. Dal Ferro, advokát)

Predmet veci

Na jednej strane návrh na zrušenie rozhodnutia odvolacieho výboru, ktorým sa zamieta odvolanie žalobcu proti posúdeniu jeho výkonov počas roka 2008, ako aj zrušenie hodnotiacej správy za rok 2008. Na druhej strane návrh na uloženie povinnosti EIB nahradiť nemajetkovú a majetkovú ujmu, ktorá žalobcovi vznikla

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Carlo De Nicola znáša svoje trovy konania a polovicu trov konania Európskej investičnej banky.

3.    Európska investičná banka znáša polovicu svojich trov konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 134, 22.5.2010, s. 53.