Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 26. septembri 2011. aasta otsus - Pino versus komisjon

(kohtuasi F-31/06)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Ametisse nimetamine - Personalieeskirjade XIII lisa artikli 5 lõige 2 - Enne 1. maid 2004 avaldatud ühest kategooriast teise üleviimiseks korraldatud sisekonkurss - Enne 1. maid 2006 reservnimekirja kantud kandidaadid - Palgaastme määramine - Sellise korrutusteguri kohaldamine, mis on väiksem kui üks - Edutamispunktide kaotamine)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Marco Pino (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja É. Marchal)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja H. Krämer)

Kostja toetuseks menetlusse astuja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: M. Arpio Santacruz ja M. Simm, hiljem M. Bauer, J. Monteiro ja K. Zieleśkiewicz)

Ese

Nõue tühistada komisjoni otsused, millega nimetati hagejad, kes on ühest kategooriast teise edutamise sisekonkursi läbinud B kategooria ametnikud, administraatori ametikohale, osas milles hagejate palgaastme määramine toimus personalieeskirjade XIII lisa alusel, nende töötasu jäi korrutuskoefitsiendi kohaldamise tõttu samale, kategooria muutumisele eelnevale tasemele ja kustutati nende edutamispunktid.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta poolte kohtukulud nende endi kanda.

Jätta menetlusse astuja Euroopa Liidu Nõukogu kohtukulud tema enda kanda.

____________

1 - ELT C 131, 3.6.2006, lk 50.