Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 26 september 2011 - Pino/Commissie

(Zaak F-31/06)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Aanstelling - Artikel 5, lid 2, van bijlage XIII bij het Statuut - Vergelijkend onderzoek voor de overgang van categorie dat vóór 1 mei 2004 is bekendgemaakt - Kandidaat die vóór 1 mei 2006 op reservelijst is geplaatst - Toepassing van vermenigvuldigingsfactor lager dan 1 - Verlies van bevorderingspunten)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Marco Pino (Brussel, België) (vertegenwoordigers: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis en É. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J. Currall en H. Krämer, gemachtigden)

Interveniënt aan de zijde van verwerende partij: Raad van de Europese Unie (vertegenwoordigers: aanvankelijk: M. Arpio Santacruz en M. Simm, vervolgens M. Bauer, J. Monteiro en K. Zieleśkiewicz, gemachtigden)

Voorwerp

Nietigverklaring van de besluiten van de Commissie waarbij verzoeker, ambtenaar van de categorie B en geslaagd voor een intern vergelijkend onderzoek voor de overgang van categorie, in een ambt van administrateur wordt aangesteld, voor zover zijn indeling daarbij wordt vastgesteld krachtens bijlage XIII bij het Statuut, op zijn bezoldiging nog steeds een vermenigvuldigingsfactor wordt toegepast en zijn bevorderingspunten op nul worden gesteld

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Elke partij draagt haar eigen kosten.

De Raad van de Europese Unie, interveniënt, draagt zijn eigen kosten.

____________

1 - PB C 131 van 3.6.2006, blz. 50.