Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 26 września 2011 r. - Pino przeciwko Komisji

(Sprawa F-31/06)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Powołanie - Artykuł 5 ust. 2 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego - Konkurs wewnętrzny na wyższą kategorię ogłoszony przed dniem 1 maja 2004 r. - Kandydaci wpisani na listę rezerwy kadrowej przed dniem 1 maja 2006 r. - Grupa zaszeregowania - Zastosowanie mnożnika niższego od 1 - Utrata punktów awansu)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Marco Pino (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi, A. Coolen, J.N. Louis i É. Marchal)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i H. Krämer, pełnomocnicy)

Interwenient popierający stronę pozwaną: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: początkowo M. Arpio Santacruz i M. Simm, następnie M. Bauer, J. Monteiro i K. Zieleśkiewicz, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji o powołaniu skarżących, urzędników kategorii B i laureatów konkursu wewnętrznego na wyższą kategorię, na stanowiska administratorów w zakresie, w jakim ustalono w nich zaszeregowanie skarżących na podstawie załącznika XIII do regulaminu pracowniczego, utrzymano zastosowanie do ich wynagrodzeń mnożnika i sprowadzono do zera ich punkty awansu.

Sentencja wyroku

Skarga zostaje w części odrzucona i w części oddalona.

Każda ze stron pokrywa własne koszty.

Rada Unii Europejskiej, interwenient, pokrywa własne koszty.

____________

1 - Dz.U. C 131 z 3.6.2006, s. 50.