Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 26. septembra 2011 - Pino/Komisia

(vec F-31/06)1

(Verejná služba - Úradníci - Vymenovanie - Článok 5 ods. 2 prílohy XIII služobného poriadku - Interné výberové konania na postup do inej kategórie uverejnené pred 1. májom 2004 - Uchádzač zapísaný na zozname úspešných uchádzačov pred 1. májom 2006 - Zaradenie do platovej triedy - Uplatnenie multiplikačného faktoru nižšieho ako 1 - Strata bodov na povýšenie)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Marco Pino (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall a H. Krämer, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovanú: Rada Európskej únie (v zastúpení: pôvodne M. Arpio Santacruz a M. Simm, neskôr M. Bauer, J. Monteiro a K. Zieleśkiewicz, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutí Komisie, ktorými sa žalobcovia, úradníci kategórie B a úspešní uchádzači interného výberového konania na postup do inej kategórie, menujú na miesto referentov, v časti stanovujúcej zaradenie žalobcov podľa prílohy XIII služobného poriadku, ponechávajúcej uplatnenie multiplikačného faktoru na ich plat a stanovujúcej ich body na povýšenie na nulu

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

3.    Rada Európskej únie, vedľajší účastník, znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 131, 3.6.2006, s. 50.