Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu 20. septembri 2011. aasta otsus - Whitehead versus Euroopa Keskpank

(kohtuasi F-98/09)1

(Avalik teenistus - EKP personal - Töötasude ja hüvitiste iga-aastane ümberhindamine - 2008. aasta edutamine - Iga-aastane töötajate hindamine - Hindamiskriteeriumid - Konsulteerimine personalikomiteega - Haiguspuhkuse arvesse võtmine - Eesmärkide seadmine)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Sarah Whitehead (Frankfurt Maini ääres, Saksamaa) (esindajad: advokaadid L. Levi ja M. Vandenbussche)

Kostja: Euroopa Keskpank (esindajad: F. Feyerbacher ja G. Nuvoli, keda abistas advokaat B. Wägenbaur, hiljem E. Carlini ja G. Nuvoli, keda abistas advokaat B. Wägenbaur)

Ese

Esiteks hageja nõue tühistada Euroopa Keskpanga otsus, millega määrati hagejale 2 punktiline palgatõus 2008. aasta Annual Salary and Bonus Review (töötasude ja hüvitiste iga-aastane ümberhindamine) raames, ning nõue hüvitada saadud palgatõusu ning selle palgatõusu, millele hagejal on väidetavalt õigus, vaheline erinevus. Teiseks, tekitatud mittevaralise kahju hüvitamise nõue.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Mõista Euroopa Keskpanga kohtukulud välja S. Whitehead'ilt, kes ühtlasi kannab omaenese kohtukulud.

____________

1 - ELT C 24, 30.1.2010, lk 82.