Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 27 september 2011 - Whitehead / Europese Centrale Bank

(Zaak F-98/09)1

(Openbare dienst - Personeel van de ECB - Jaarlijkse herziening van salarissen en toeslagen - Herziening 2008 - Jaarlijkse beoordeling - Beoordelingscriteria - Raadpleging van Personeelscomité - Inaanmerkingneming van ziekteverlof - Vaststelling van doelstellingen)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Sarah Whitehead (Frankfurt am Main, Duitsland) (vertegenwoordigers: L. Levi en M. Vandenbussche, advocaten)

Verwerende partij: Europese Centrale Bank (vertegenwoordigers: aanvankelijk F. Feyerbacher en G. Nuvoli, gemachtigden, bijgestaan door B. Wägenbaur, advocaat, vervolgens E. Carlini en G. Nuvoli, gemachtigden, bijgestaan door B. Wägenbaur, advocaat)

Voorwerp

Enerzijds, verzoek om nietigverklaring van het besluit van de ECB om verzoekster in het kader van de Annual salary and Bonus Review voor het jaar 2008 een salarisverhoging van 2 punten te geven alsmede om betaling van het verschil tussen de ontvangen salarisverhoging en die waarop verzoekster recht zou hebben. Anderzijds, verzoek om vergoeding van de immateriële schade.

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Whitehead zal haar eigen en de kosten van de Europese Centrale Bank dragen.

____________

1 - PB C 24 van 30/01/10, blz. 82.