Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 27 września 2011 r. - Whitehead przeciwko Europejskiemu Bankowi Centralnemu

(Sprawa F-98/09)1

(Służba publiczna - Personel EBC - Coroczne postępowanie w sprawie wzrostu wynagrodzeń i dodatków - Postępowanie za 2008 r. - Coroczne postępowanie w sprawie oceny - Kryteria oceny - Konsultacja z komitetem pracowniczym - Uwzględnienie nieobecności wskutek choroby - Ustalenie celów)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Sarah Whitehead (Frankfurt nad Menem, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci L. Levi i M. Vandenbussche)

Strona pozwana: Europejski Bank Centralny (przedstawiciele: początkowo F. Feyerbacher i G. Nuvoli, pełnomocnicy, wspierani przez adwokata B. Wägenbaura, następnie E. Carlini i G. Nuvoli, pełnomocnicy, wspierani przez adwokata B. Wägenbaura)

Przedmiot sprawy

W pierwszej kolejności żądanie stwierdzenia nieważności decyzji EBC, na mocy której do wynagrodzenia skarżącej zastosowano dwupunktowy współczynnik zgodnie z Annual salary and Bonus Review za 2008 rok oraz żądanie zwrotu różnicy pomiędzy tak podwyższonym wynagrodzeniem a wynagrodzeniem, do którego skarżąca uważa, że ma prawo. Następnie żądanie zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

Sarah Whitehead pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Europejski Bank Centralny.

____________

1 - Dz.U. C 24 z 30.1.2010, s. 82