Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 29 септември 2011 г. - Angé Serrano/Парламент

(Дело F-9/07)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Преминаване в категория при действието на предишния правилник - Преходни правила за класиране в степен към 1 май 2004 г. - Решение на Бюрото на Европейския парламент от 13 февруари 2006 г. - Прекласиране, основано на заплатите на длъжностните лица, получаващи компенсаторна надбавка - Приложим коефициент - Загуба на точките за повишаване - Искане за обезщетение)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Pilar Angé Serrano (Люксембург, Люксембург) (представител: É. Boigelot, avocat)

Ответник: Европейски парламент (представители: първоначално C. Burgos и K. Zejdová, впоследствие L.G. Knudsen и K. Zejdová)

Встъпила страна в подкрепа на ответника: Съвет на Европейския съюз (представители: първоначално M. Simm и I. Šulce, впоследствие K. Zieleśkiewicz, M. Bauer и J. Monteiro)

Предмет на делото

Отмяна на решението на Европейския парламент за прекласиране в степен B*6, стъпка 8 на жалбоподателката, която е включена в списъка с резерви след вътрешен конкурс за преминаване в категория преди влизането в сила на новия Правилник, поради по-неблагоприятните разпоредби на този правилник - Искане за обезщетение за вреди

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски.

Като встъпила страна Съветът на Европейския съюз понася направените от него съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 69, 24.3.2007 г., стр. 31.