Language of document :

Personalerettens dom (Første Afdeling) af 29. september 2011 - Angé Serrano mod Parlamentet

(Sag F-9/07) 1

(Personalesag - tjenestemænd - overgang til en anden kategori under den tidligere gældende vedtægt - overgangsregler om indplacering i lønklasse pr. 1. maj 2004 - Europa-Parlamentets Præsidiums afgørelse af 13. februar 2006 - ændret indplacering på grundlag af vederlaget til tjenestemænd, der modtager udligningsgodtgørelse - den gældende multiplikationsfaktor - fortabelse af forfremmelsespoint - erstatningspåstand)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Pilar Angé Serrano (Luxembourg, Luxembourg) (ved advokat É. Boigelot)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet (først ved C. Burgos og K. Zejdová, derefter ved L.G. Knudsen og K. Zejdová, som befuldmægtigede)

Intervenient til støtte for sagsøgte: Rådet for Den Europæiske Union (først ved M. Simm og I. Šulce, derefter ved K. Zieleśkiewicz, M. Bauer og J. Monteiro, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Europa-Parlamentets afgørelse om ændret indplacering af sagsøgeren, som var opført på reservelisten for en intern udvælgelsesprøve med henblik på overgang til en anden kategori forud for den nye vedtægts ikrafttræden, til lønklasse B*6, løntrin 8, i henhold til de mindre favorable bestemmelser heri - erstatningspåstand.

Konklusion

Europa-Parlamentet frifindes.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Rådet for Den Europæiske Union, der er intervenient i sagen, bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 69 af 24.3.2007, s. 31.