Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 29. septembri 2011. aasta otsus - Angé Serrano versus parlament

(kohtuasi F-9/07)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Ühest kategooriast teise üleviimiseks korraldatud sisekonkursi läbimine endiste personalieeskirjade kehtivusajal - Palgaastme määramise üleminekueeskirjad 1. mail 2004 - Euroopa Parlamendi juhatuse 13. veebruari 2006. aasta otsus - Uue palgaastme ja -järgu määramine hüvitist saavate ametnike palga alusel - Kohaldatav korrutustegur - Edutamispunktide kaotamine - Kahju hüvitamise nõue)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Pilar Angé Serrano (Luxembourg, Luksemburg) (esindaja: advokaat É. Boigelot)

Kostja: Euroopa Parlament (esindajad: C. Burgos ja K. Zejdová, hiljem L.G. Knudsen ja K. Zejdová)

Kostja toetuseks menetlusse astuja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: M. Simm ja I. Šulce, hiljem K. Zieleśkiewicz, M. Bauer ja J. Monteiro)

Ese

Nõue tühistada Euroopa Parlamendi otsus, millega hageja, kes oli lisatud ühest kategooriast teise üleviimiseks korraldatud sisekonkursi reservnimekirja enne uute personalieeskirjade jõustumist, määrati uuele palgaastme B*6 järku 8 - Kahju hüvitamise nõue.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta poolte kohtukulud nende endi kanda.

Jätta menetlusse astuja Euroopa Liidu Nõukogu kohtukulud tema enda kanda.

____________

1 - ELT C 69, 24.3.2007, lk 31.