Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 29 september 2011 - Angé Serrano/Parlement

(Zaak F-9/07)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Overgang van categorie onder het oude Statuut - Overgangsregels voor indeling in rang op 1 mei 2004 - Besluit van het bureau van het Europees Parlement van 13 februari 2006 - Herindeling op basis van salaris van ambtenaren die een compenserende vergoeding genieten - Toepasselijke vermenigvuldigingsfactor - Verlies van bevorderingspunten - Verzoek om schadevergoeding)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Pilar Angé Serrano (Luxemburg, Luxemburg) (vertegenwoordiger: É. Boigelot, advocaat)

Verwerende partij: Europees Parlement (vertegenwoordigers: aanvankelijk C. Burgos en K. Zejdová, vervolgens L.G. Knudsen K. Zejdová, gemachtigden)

Interveniënt aan de zijde van de verwerende partij: Raad van de Europese Unie (vertegenwoordigers: aanvankelijk M. Simme en I. Sulce, vervolgens K. Zieleskiewics, M. Bauer en J. Monteiro, gemachtigden)

Voorwerp

Nietigverklaring van het besluit van het Europees Parlement waarbij verzoekster, die vóór de inwerkingtreding van het nieuwe Statuut op de reservelijst van een intern vergelijkend onderzoek voor de overgang van categorie was geplaatst, op grond van minder gunstige bepalingen van het Statuut in de rang B*6, salaristrap 8, is heringedeeld - Vordering tot schadevergoeding

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Elke partij draagt haar eigen kosten.

De Raad van de Europese Unie, interveniënt, draagt zijn eigen kosten.

____________

1 - PB C 69 van 24.3.2007, blz. 31.