Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 29. septembra 2011 - Angé Serrano/Parlament

(vec F-9/07)1

(Verejná služba - Úradníci - Postup do inej kategórie podľa starého služobného poriadku - Prechodné ustanovenia o zaradení do platovej triedy po 1. máji 2004 - Rozhodnutie predsedníctva Európskeho parlamentu z 13. februára 2006 - Nové zaradenie na základe mzdy úradníka, ktorému bol priznaný vyrovnávací príspevok - Uplatniteľný multiplikačný faktor - Strata bodov na povýšenie - Návrh na náhradu škody)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Pilar Angé Serrano (Luxemburg, Luxembursko) (v zastúpení: É. Boigelot, advokát)

Žalovaný: Európsky parlament (v zastúpení: pôvodne C. Burgos a K. Zejdová, neskôr L. G. Knudsen a K. Zejdová, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovaného: Rada Európskej únie (v zastúpení: pôvodne M. Simm a I. Šulce, neskôr K. Zieleśkiewicz, M. Bauer a J. Monteiro, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia Európskeho parlamentu o preradení žalobkyne, ktorá bola zapísaná na zozname úspešných uchádzačov interného výberového konania na postup do inej kategórie pred nadobudnutím účinnosti nového služobného poriadku, do platovej triedy B*6, platového stupňa 8, na základe ustanovení, ktoré sú pre ňu menej priaznivé - Návrh na náhradu škody

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

3.    Rada Európskej únie, ktorý je vedľajším účastníkom konania, znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 69, 24.3.2007, s. 31.