Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 28 september 2011 -Pereira Sequeira / Commissie

(Zaak F-65/06)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Aanstelling - Intern vergelijkend onderzoek dat vóór 1 mei 2004 is bekendgemaakt - Tijdelijk functionaris die vóór 1 mei 2006 op lijst van geschikte kandidaten is geplaatst - Indeling in rang - Artikelen 5, lid 4, en 12, lid 3, van bijlage XIII bij het Statuut - Secretariaatstoelage - Beroeps deels kennelijk niet-ontvankelijk en deels kennelijk ongegrond)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Rosa Maria Pereira Sequeira (Brussel, België) (vertegenwoordigers: aanvankelijk T. Bontinck en J. Feld, advocaten, vervolgens T. Bontinck en S. Woog, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J. Currall en H. Krämer, gemachtigden)

Voorwerp

Nietigverklaring van het besluit van het TABG, dat verzoekster op 19 september 2005 ter kennis is gebracht, waarbij laatstgenoemde, tijdelijk functionaris en geslaagd voor intern vergelijkend onderzoek COM/PC//04, krachtens de bepalingen van bijlage XIII bij het Statuut als ambtenaar is aangesteld in de rang C*1

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Elke partij zal haar eigen kosten dragen.

____________

1 - PB C 165 van 15.7.2006, blz. 36.