Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 13 септември 2011 г. - Behnke/Комисия

(Дело F-68/10)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Процедура за оценяване и повишаване за 2009 г. - Мотиви на становището на Съвместния комитет за оценяване и повишаване - Явна грешка в преценката)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Thorsten Behnke (Брюксел, Белгия) (представители: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis и É. Marchal, avocats)

Ответник: Европейска комисия (представители: G. Berscheid и C. Berardis-Kayser)

Предмет

Жалба за отмяна на решението жалбоподателят да бъде класиран в група по успех II и да му се предоставят 5 точки за повишаване за доклада за развитието на неговата кариера, отнасящ се до периода от 1 януари до 31 декември 2008 г.

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Европейската комисия понася, освен направените от нея съдебни разноски, една четвърт от тези на г-н Behnke.

Г-н Behnke понася три четвърти от направените от него съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 288, 23.10.2010 г., стр. 74.