Language of document :

Personalerettens dom (Første Afdeling) af 13. september 2011 - Behnke mod Kommissionen

(Sag F-68/10) 1

(Personalesag - tjenestemænd - bedømmelses- og forfremmelsesåret 2009 - begrundelse for Det Paritetiske Bedømmelses- og Forfremmelsesudvalgs udtalelse - åbenbart urigtigt skøn)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Thorsten Behnke (Bruxelles, Belgien) (ved advokaterne S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og É. Marchal)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved G. Berscheid og C. Berardis-Kayser, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelsen om at indplacere sagsøgeren i gruppe II for tjenstlig indsats og om at tildele ham 5 forfremmelsespoint for hans karriereudviklingsrapport for perioden fra den 1. januar til den 31. december 2008.

Konklusion

Europa-Kommissionen frifindes.

Europa-Kommissionen bærer sine egne omkostninger og betaler en fjerdedel af Thorsten Behnke's omkostninger.

Thorsten Behnke bærer tre fjerdedele af sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 288 af 23.10.2010, s. 74.